Kho tài nguyên học tập Brightspace

Là nội dung thư viện tập trung, hỗ trợ việc tìm kiếm và tổ chức các nguồn dữ liệu học tập để có thể sắp xếp hợp lý cách làm việc với nội dung khóa học

Giảng viên có thể chia sẻ và cập nhật nội dung khóa học một cách dễ dàng hơn bằng cách tải tài liệu học, phương tiện truyền thông và các tài liệu học tập khác từ một nguồn dữ liệu trung tâm.

–  Tích hợp LMS liền mạch để tạo ra nội dung có sẵn trong một luồng công việc.

–  Liên kết tới các đối tượng học giúp quản lý được nội dung khóa học.

–  Các tính năng quản trị nâng cao cho phép kiểm soát cách sử dụng tài liệu học tập.

Khả năng tìm kiếm nội dung học tập tiềm năng giúp người dùng nhận biết được các nội dung đặc biệt: Học viên có thể duyệt các kho nội dung riêng biệt hoặc tìm kiếm nội dung thông qua đồng thời nhiều máy chủ khác nhau.

–  Nguồn dữ liệu có thể được chia sẻ và sử dụng lại trong cùng một tổ chức.

–  Các phương pháp tìm kiếm bao gồm từ khóa, mức độ xếp hàng, lời nhận xét và hơn thế nữa.

–  Quản lý siêu dữ liệu nâng cao cho phép các nguồn tài nguồn học tập được làm rõ bằng nhiều cách khác nhau.

Tích hợp hỗ trợ nội dung cho bên thứ ba giúp người học có thể khám phá và truy cập vào tài liệu từ một cộng đồng học tập bên ngoài . Giao diện tìm kiếm đơn giản tập hợp nội dung từ nhiều nguồn khác nhau.