Bô sưu tập Sách tại Thư viện Đại học Cambridge đang được mở rộng khả năng tiếp cận, cũng như nuôi dưỡng liên tục giá trị nghiên cứu của kiến thức học thuật với sự đóng góp của công nghệ số hóa tiên tiến từ Kirtas. Xin bạn hãy xem video dưới đây.