Tiêu chuẩn OpenURL cung cấp một cơ chế truyền tải siêu dữ liệu hay nhận dạng tiêu đề số từ một tài nguyên thông tin này đến một tài nguyên thông tin khác, cũng như một phương thức xây dựng các nối kết trong môi trường nối kết động. Tiêu chuẩn OpenURL cung cấp phương tiện tích hợp các tài nguyên điện tử. Bài báo này trước tiên mô tả một số vấn đề tích hợp đối với các tài nguyên điện tử trong thư viện và tiếp tục thảo luận về các dạng URL trước khi đưa ra một cái nhìn tổng thể về tiêu chuẩn.

Ở đây cũng mô tả những sản phẩm nối kết OpenURL lớn và những lựa chọn giải pháp chủ đạo và đồng thời thảo luận về ảnh hưởng của tiêu chuẩn OpenURL và các hệ thống nối kết OpenURL đối với người sử dụng thư viện và dịch vụ thư viện. Nhiều phát triển mới trong tiêu chuẩn OpenURL và các hệ thống nối kết cũng được đề cập trong phần kết luận.

Xem tiếp tại đây