Với sự phát hành tiêu chuẩn “ tả và Truy cập Tài nguyên” – RDA (Resource Description and Access RDA) vào giữa năm 2010, Ex Libris cũng tuyên bố hỗ trợ tiêu chuẩn mới này trong sản phẩm của mình và đã xây dưng một kế hoạch chi tiết để phát triển nó và những cơ hội gắn liền với nó.

Trong các Hệ thống Thư viện Tích hợp (ILS) hiện nay của Ex Libirs như Aleph và Voyager, chúng tôi đã cập nhật những trường dữ liệu mới thêm vào tiêu chuẩn MARC để hỗ trợ RDA. Những thay đổi này sẽ sẵn có trong phiên bản Aleph 20.2, Voyager 7.2 và Voyager 7.2.3. Chúng tôi tiếp tục duy trì sự cập tới MARC21 và sẽ cập nhật Aleph và Voyager khi cần thiết.

Ex Libris cũng dự báo trước sự cần thiết phải có những thay đổi tới một số quy tắc chỉ mục được sử dụng bởi các hệ thống thư viện tích hợp hiện nay để hỗ trợ tiêu chuẩn RDA. Các khách hàng Aleph có thể cần phải thay đổi những chỉ mục của Aleph khi cần thiết. Các khách hàng Voyager cũng cần cập nhật những chỉ mục từ khóa khi cần thiết. Những thay đổi cho bảng chỉ mục tiêu đề (heading indexes) và chỉ mục tìm kiếm với từ bắt đầu ở tất các trường dữ liệu (left-anchored) sẽ được kế hoạch sửa đổi trong một phiên bản tiếp theo.

Chúng tôi tiếp tục đánh giá những luồng công việc để hỗ trợ bộ biên mục RDA trong các hệ thống thư viện tích hợp hiện hành của chúng tôi, Aleph và Voyayer. Chúng tôi cam kết làm việc với các thư viện quốc gia tại Mỹ và đồng thời giám sát việc thử nghiệm việc triển khai tiêu chuẩn RDA trong các hệ thống thư viện tích hợp mà Ex Libris cung cấp. Lần thử nghiệm này kết thúc vào tháng 12/2010, và đã bao gồm đại diện từ nhiều bộ phận nghiệp vụ của các thư viện trên khắp nước Mỹ. Kết quả của lần thử nghiệm triển khai này sẽ được báo cáo vào năm 2011, và đồng thời được sử dụng để hướng dẫn kế hoạch phát triển sản phẩm cho các phiên bản phát hành của Aleph và Voyager trong tương lai.

Một trong những lợi ích chính của tiêu chuẩn RDA đó là nó có khả năng mở rộng tốt, đồng thời cho phép mô tả những dạng tài nguyên mới mà ngày càng trở thành một phần quan trọng của các bộ sưu tập mà các thư viện hiện đang quản lý.

Ex Libris theo dõi liên tục sự phát triển của tiêu chuẩn RDA này, cả với vai trò là tiêu chuẩn về nội dung của siêu dữ liệu và cấu trúc siêu dữ liệu mới, vì hiện chúng tôi đang tiếp tục phát triển một thế hệ quản lý tài nguyên thư viện mới có tên là URM (Unified Resource Management), một giải pháp cho các dịch vụ thư viện thế hệ tương lai.

[1] Để có thêm thông tin về những thay đổi của MARC21, xin tham khảo từ website của Thư viện Quốc hội Mỹ: http://www.loc.gov/marc/RDAinMARC29.html.

[2] Để có thêm thông tin về thử nghiệm triển khai RDA trong các hệ thống thư viện tích hợp hiện có, xin tham khảo tại: http://www.loc.gov/bibliographicfuture/rda.

[3] Để có thêm thông tin về tiêu chuẩn, xin tham khảo tại Ủy ban Phối hợp Biên soan RDA (RDA Jo int Steering Committee) tại http://www.rda-jsc.org/.

Theo bản tin Ex Libris 2011