Các giải pháp thư viện của Ex Libris đã và đang đóng vai trò quan trọng vào mong muốn của Thư viện Đại học Yonsei (Yonsei University Library)là trở thành một thư viện nghiên cứu tiên tiến hàng đầu ở Châu Á. Yonsei đã triển khai toàn bộ giải pháp của Ex Libris và đã đi vào cung cấp dịch vụ thư viện của mình thông qua Primo và Primo Central. Mời bạn xem video dưới đây.