Primo sẽ cung cấp sự truy cập thống nhất tới thông tin về di sản văn hóa từ ứng dụng chứa đựng nội dung khác nhau của Thư viện số Mountain West (Mountain West Digital Library)

Chicago, IL – Ngày 4 tháng 11 năm 2009. Tp đoàn Ex Libris vui mng thông báo rng Liên Minh Mng Thư vin Đi hc Utah (Utah Academic Library Consortium) đã chn gii pháp phát hin và chuyn giao tài nguyên Primo ca Ex Libris cho Thư vin S Mountain West (Mountain West Digital Library). Thư vin S Mountain West – MWDL là mt s tp hp nhiu b sưu tp s v khu vc Mountain West ca M và cung cp s truy cp min phí ti hơn 270.000 tài nguyên 314 b sưu tp t các trưng đi hc, cao đng, thư vin công, bo tàng, lưu tr và hip hi lâu đi ti Utah, Nevada, Idaho, và Hawaii. Hôm nay, 11 đim truy cp nơi đây đã qun lý (hosting) nhng b sưu tp s ca 43 đi tác thành viên cung cp các b sưu tp ca h. Tám trong s đim hosting này phc v các trung tâm s hóa vi các quy trình đy đ, đng thi cung cp các dch v ch mc và siêu d liu.


Primo s
t chc li s vn hành thu hoch d liu ca Thư vin Sô Mountain West theo mt quy trình cp nht thông tin hàng đêm t tt c các cơ s thành viên tham gia và cho phép chúng tôi cung cp s tìm kiếm giàu thông tin và tính năng hơn ti ngưi dùng,” Sandra McIntyre, giám đc chương trình ca Thư vin S Mountain West gii thích thêm. “D liu này s đưc thu hoch t nhiu h thng qun lý tài sn s, bao gm h thông lưu tr ArchivalWare ti Thư vin Bang Utah; H thng Digital Commons (Digital Commons System) ti Đi hc Bang Utah; Thư vin HEAL (Health Education Assets Library) ti Đi hc Khoa hc Y tế Utah (University of Utah Health Sciences Library); H thng CONTENTdm ti Đi hc Utah và ti nhiu trưng cao đng và đi hc ti Utah và Nevada. Vi Primo, ngưi dùng ca Thư vin S Mountain West s đưc hưng nhng kh năng phát thế h mi trên khp mi tài nguyên thư vin, bao gm tìm lưt theo phn t thông tin (faceted browsing), gi ý t vng tìm kiếm (search-term suggestion), đánh trng s da trên s phù hp và ph biến, và nhiu tính năng hu ích khác.”

Ông Carl Grant, giám đc điu hành ca Ex Libris vùng Bc M, nhn xét: “Chúng tôi vui mng chào đón Mng Thư vin Đi hc Utah (Utah Academic Library Consortium) ti cng đng khách hàng s dng Primo Vùng Bc M. Mt giao din tìm kiếm trc giác ca Primo s cho phép Thư vin S Mountain West ph biến nhng b sưu tp s ngày càng m rng ca h d dàng hơn ti công chúng. Chúng tôi mong mun đưc làm vic cng tác gn gũi vi mng thư vin này trong nhiu tháng và năm ti.”


V
Mng thư vin Đi hc Utah:

Mng Thư vin Đi hc Utah (The Utah Academic Library Consortium – UALC) đưc thành lp vào năm 1971 và bao gm nhiu thư vin đi hc công và tư thc thuc các cơ s đo to đi hc uy tín ti bang Utah. Mc đích ca UALC là hp tác nhm nâng cao liên tc s sn có và chuyn giao dch v thông tin ti cng đng giáo dc đi hc, ti bang Utah, và các thư vin đi tác ti Nevada. Đ có thêm thông tin v Mng thư vin Đi hc Utah – UALC, xin hãy ghé thăm http://www.ualc.net/.

V Thư vin S Mountain West:

Thư vin S Mountain West là mt cng truy cp ti tài nguyên s t các trưng đi hc, cao đng, thư vin công, bo tàng, kho lưu tr, và các hip hi lâu đi ti Utah, Nevada, Idaho, và Hawaii. Như là mt kho s phân tán, MWDL cung cp truy cp ti nhng tài nguyên thông tin quan trng, hiếm, và/hoc duy nht t các thư vin, kho lưu tr, và nhng cơ s di sn văn hóa khác ca khu vc Mountain West. Trên 40 đi tác tham gia vào mt h thng (hub-and-spoke system) bao gm 11 đim truy cp ti UtahNevada. Nhng b sưu tp s bao gm nh, bn đ, tác phm ngh thut, sách, báo, tài liu nghiên cu, videos, âm thanh, lch s truyn ming, và các n phm khoa hc. Đ có thêm thông tin v MWDL, xin hãy ghé thăm http://mwdl.org/.

V Đi hc Utah:

Đi hc Utah (University of Utah) là mt cơ s giáo dc đi hc ln nht và c nht ca bang Utah và là mt trưng đi hc nghiên cu ln. Đi hc này cung cp hơn 100 chương trình đào to cp bng đi hc và hơn 90 chương trình đào to cp bng cao hc ti hơn 28.000 sinh viên. Đ có thêm thông tin v Đi hc Utah, xin hãy ghé thăm www.utah.edu.

Theo bn tin Ex Libris 11/2009