bX, dịch vụ chỉ dẫn tài liệu nghiên cứu và học thuật (scholarly recommender service) cấp độ bài báo trong môi trường thư viện số sẵn có cho người dùng và nhà nghiên cứu trên toàn cầu.

Jerusalem, Israel – 22 tháng 10 năm 2009. Tp đoàn Ex libris vui mng thông báo rng trên 180 trưng đi hc và vin nghiên cu và các liên minh chia s tài nguyên (consortia) Bc M, Châu Âu, và Châu Á Thái Bình Dương đang s dng dch v bX sau khi dch v này ra mt ln đu tiên vào tháng 5/2009. Vic dch v ngay lp tc sn có cho ngưi dùng tin ti nhiu c s trưng đi hc và vin nghiên cu này cho phép h hưng li ích t nhng ch dn ca dch v bX.

Trong s nhng s ngưi dùng mi ca dch v bX bao gm nhng cơ s đào to và nghiên cu sau:

· Đi hc Bang Arizona (Arizona State University), Đi hc Y Bang Connecticut (University of Connecticut Health Center), Đi hc Đông Michigan (Eastern Michigan University), Đi hc Iowa (University of Iowa), Đi hc Bang Kansas (Kansas State University), Đi hc Bang Texas ti Austin (University of Texas at Austin), và Đi hc Tây Michigan (Western Michigan University), M

· Đi hc Calgary (University of Calgary), Canada

· Đi hc Aalborg (Aalborg University), Đan Mch

· Đi hc Charles ti Prague (Charles University in Prague), Cng hòa Czech

· Mng Thư vin Đin t Quc gia Phn Lan (Finnish National Electronic Library –FinELib consortium), Phn Lan

· Mng Thư vin Nghiên Cu và Đi hc Thy Đin (LIBRIS – Swedish University & Research Library Consortium), Thy Đin

· Hc vin Công ngh Liên Bang Thy Sĩ Zurich (Swiss Federal Institute of Technology Zurich – ETH Zurich), Thy Sĩ

· Đi hc Plymouth (University of Plymouth), Vương Quc Anh

· Đi hc Công ngh Nanyang (Nanyang Technological University), Singapore

· Đi hc Khoa hc Tokyo (Tokyo University of Science), Nht Bn

· Trưng Cao Đng Qun lý (College of Management Academic Studies), Israel

Tp trung vào môi trưng thông tin nghiên cu và hc thut, bX là dch v đu tiên cung cp ch dn cp đ bài báo. Da trên s phân tích hơn mt trăm triu các tp tin nht ký s dng – và d liu này tăng lên nhanh chóng hàng ngày – bX phn ánh nhng la chn ca các nhà nghiên cu t các cơ s giáo dc và nghiên cu uy tín trên khp thế gii. Cp đ chi tiết ca dch v bX ch dn các nhà nghiên cu ti tng bài báo nghiên cu c th trong môi trưng thư vin s.

Mt sinh viên tiến sĩ ti Đi hc Bang Arizona (Arizona State University) nhn thy rng dch v bX nhanh chóng cung cp nhng ch dn phù hp. Tôi thy chính xác nhng gì tôi mun. Trong ch 10 phút, tôi tìm thy nhiu bài báo nghiên cu phù hp hơn là tôi đã tìm trong 10 tháng qua bng vic s dng nhiu phương pháp nghiên cu truyn thng.”

Kasper Lovschall, Thư vin Đi hc Aalborg (Aalborg University Library), nhn xét: “Dch v bX hin nhiên phù hp vi hành vi tìm kiếm cn ch dn ca ngưi dùng tin và giúp phát hin nhiu tài liu mi, đng thi phù hp vi cm hng ca ngưi dùng – đây qu thc là mt s may mn cho ngưi dùng thư vin. Vic thy s sn có toàn văn trc tiếp tht là tuyt vi, hơn thế na, tht s thú v khi bn đc có th khai m (data-mine) nhng ch dn (recommedations) hết cái này đến cái khác.”

Chúng tôi rt vui mng rng nhiu khách hàng ca Ex Libris đã chp nhn dch v này nhanh chóng đến như vy,” Nettlie Lagace, ngưi qun lý sn phm bX cho biết. “Nhiu thư vin cm thy ho hng khi nhn ra rng dch v này đưa ra nhng ch dn da trên góc đ ngưi dùng thư vin, mt thông tin ch dn b sung rt hu ích ti cho nhng ch dn truyn thng da trên góc đ tác gi. Tht là phn khích thy đưc s tăng liên tc kiến thc t dch v bX vì ngày càng có nhiu trưng đi hc và vin nghiên cu đóng góp d liu s dng ca h vào dch v này.”

V Thư vin Đi hc Aalborg

Nhim v chính ca Thư vin Đi hc Aalborg (Aalborg University Library) là h tr nghiên cu và ging dy ti trưng đi hc này bng cung cp tài liu phù hp và kh năng truy cp ti tài nguyên thông tin cht lưng. Vi hơn 2000 nhân viên và 13000 sinh viên ti Đi hc Aalborg, các dch v thư vin ch yếu hưng ti nhng ch đ đưc ging dy và nghiên cu ti trưng đi hc này.

Đ có thêm thông tin v Thư vin Đi hc Aalborg, xin hãy ghé thăm http://aub.aau.dk/ombiblioteket.

V Đi hc Bang Arizona

Tm nhìn ca Đi hc Bang Arizona (Arizona State University- ASU) là mt mô hình mi cho giáo dc đi hc ti M, mt mô hình nhm vào s trưng, năng lc, và s tiếp cn rng rãi. Bn khu ging đưng (campus) ca trưng đi hc này mong mun nh hưng tích cc đến s lành mnh v kinh tế, xã hi, văn hóa và môi trưng ca công đng mà h phục v. ASU có mc đ tuyn sinh hơn 64.000 sinh viên ti thành ph Phoenix, Arizona, thành ph ln th năm ca M. Trưng ASU bo v s đa dng văn hóa và trí tu, đng thi chào đón sinh viên t tt c 50 bang và hơn mt trăm quc gia trên toàn thế gii. ASU cung cp nhng tài nguyên ni bt cho hc tp và nghiên cu, bao gm thư vin và bo tàng vi nhiu b sưu tp quan trng; studio và không gian ngh thut biu din cho nhng ngưi sáng to; và nhiu phương tin nghiên cu khoa hc và công ngh tiên tiến nht.

Đ có thêm thông tin v Đi hc Bang Arizon, xin hãy ghé thăm http://www.asu.edu/.

Theo bn tin Ex Libris 10/2009