Montreal, ngày 6 tháng 7 năm 2009 – Dịch vụ thư viện Đại học Québec ở Montréal (University of Québec, Montréal – UQAM) tự hào công bố dịch vụ VIRTUOSE, và một hệ thống quản lý thư viện tích hợp thế hệ mới.

VIRTUOSE là tên được chọn đặt cho sản phẩm Primo, một giao diện chuyển giao tài nguyên và truy cập thống nhất cho các sản phẩm Aleph 500, MetaLib, và SFX, tất cả sản phần mềm thư viện đều từ Ex Libris.

Trong vài tháng qua, nhân viên thư viện của trường đã làm việc tích cực để kịp đáp ứng kế hoạch đã đề ra, triển khai và công bố hệ thống mới này. Các đối tác trong UQAM, cũng như sư hỗ trợ vô giá từ của họ đã đảm bảo sự thành công của dự án này.

Chúng tôi mời bạn tham quan dịch vụ thư mới này tại: http://virtuose.uqam.ca

Theo bản tin thư viện 7/2009 của Đại học Québec, Montreal, Canada