Cổng Hybrid

Sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ RFID công nghệ điện tử.

giải pháp hoàn hảo cho các thư viện sử dụng cả hai công nghệ RFID  EM.

Đảm bảo mức độ cao về an ninh cho sự phát hiện của cửa Hybrid.