Liên minh Thư viện Quốc gia Luxembourg đang quản lý và cung cấp các giải pháp thư viện cho Thư viện Quốc gia Luxembourg (BNL), Đại học Luxembourg và các thư viện khối trường phổ thông công lập trên khắp quốc gia (khoảng trên 80 trường)

 

 

Liên minh Thư viện Quốc gia Luxembourg đang là khách hàng sử dụng ứng dụng phần mềm cài đặt tại chỗ Aleph trong suốt 22 năm qua (từ năm 1999) cùng với ứng dụng Primo. Số lượng nhân sự đang làm việc tại các thư viện thuộc liên minh là 370 thủ thư quản lý 2,3 triệu thư mục và cung cấp dịch vụ cho hơn 134.000 người dùng. Thư viện Quốc gia Luxembourg (BNL) được thành lập từ năm 1899 đã hợp nhất tất cả các hoạt động của mình vào một khu quần thể phức hợp theo mục đích hoạt động mới được xây dựng vào tháng 9 năm 2019. Đại học Luxembourg được thành lập năm 2003 có 7.000 sinh viên theo học tại 3 cơ sở chính.

 

Liên minh Luxembourg sẽ gia nhập cộng đồng người dùng ALMA nói tiếng Pháp nên Liên minh đã lựa chọn triển khai Alma Primo Leganto của Ex Libris trên tất cả hơn 80 thư viện trong đó sẽ di chuyển toàn bộ dữ liệu từ Aleph sang Alma một cách dễ dàng vì các tính năng và kỹ thuật của Aleph có trong ALMA.

 

Kế hoạch của Liên minh là sẽ sử dụng chuyên sâu các luồng công việc tự động với ALMA để tiết kiệm thời gian của các thủ thư, ra quyết định nhanh hơn đối với các tài liệu cần mua bổ sung cho giảng viên và việc giảng dạy học tập. Chuyển sang giải pháp SaaS sẽ giúp Liên minh giảm bớt sự tham gia của CNTT và các hoạt động văn phòng.

 

Đây là một địa chỉ khách hàng cho thấy AlmaPrimo là giải pháp tốt nhất cho liên hiệp có sự kết hợp của các thư viện khác nhau (Thư viện các trường đại học + Thư viện các trường phổ thông + Thư viện Quốc gia và Công cộng).