Trong một video ngẵn, John Greer, trưởng bộ phận Công nghệ và Dịch vụ hệ thống của Đại học Montana (University of Montana), chia sẻ về giá trị các giải pháp trong môi trường điện toán đám mây dành giáo dục đại học của Ex Libris như Alma, Primo, Esploro, CampusM,  giúp trường đại học đạt được những mục tiêu của một tổ chức giáo dục đặt ra và lợi ích của sự tương tác.