Five New Laws of Library Science

Năm Quy luật mới của Khoa học thư viện

  

Libraries serve humanity 

Thư viện là phục vụ con người

 

Respect all forms by which knowledge is communicated

Tôn trọng mọi hình thức giao tiếp của tri thức

Use technology intelligently to enhance service

Sử dụng công nghệ thông minh để nâng cao dịch vụ

Proctect free access to knowledge

Bảo vệ sự truy cập tự do tới tri thức

Honor the past and create the future

Tôn trọng quá khứ và tạo ra tương lai

Michael Gorman

Walt Crawford