3/5/2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 56/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là phát triển công nghiệp nội dung số thành một số ngành kinh tế trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tiếp cận các sản phẩm nội dung thông tin số, thúc đẩy mạnh mẽ sự hình thành và phát triển xã hội thông tin và kinh tế tri thức.

8 chính sách và giải pháp phát triển Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số gồm: Hoàn thiện môi trường pháp lý cho lĩnh vực công nghiệp nội dung số; Chính sách và giải pháp phát triển thị trường (kích cầu, phát triển thị trường nội địa, phát triển thị trường xuất khẩu); Phát triển sản phẩm và dịch vụ; Huy động nguồn lực và thu hút đầu tư cho công nghiệp nội dung số; Phát triển hạ tầng truyền thông-Internet; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển; Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh và sở hữu trí tuệ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Bưu chính Viễn thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện chương trình này.

Kinh phí thực hiện chương trình khoảng 1.280 tỷ đồng được lấy từ ngân sách nhà nước (40% ngân sách trung ương và 30% từ ngân sách địa phương); huy động sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ( chiếm 30%)./.
Theo TTXVN