Sử dụng giải pháp an ninh tài liệu số để bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ
Giải pháp an ninh tài liệu có thể được giải quyết để kiểm soát những người thực sự được cấp phép sử dụng tài liệu nào, và trong bao lâu. PDF được bảo vệ bằng công nghệ quản lý quyền số có sẵn để bạn ngừng sử dụng ngay lập tức (ví dụ như khi nhà phân phối để lại việc nhượng quyền thương mại) hoặc vào một ngày được đặt trước bởi vì bạn sẽ xuất bản lại vào thời điểm đó. Giờ đây công nghệ đám mây đang trở nên phổ biến hơn, với các kiểm soát này bạn có thể làm cho các tài liệu điện tử này ngay lập tức có sẵn cho người dùng được ủy quyền trên Internet, cập nhật chúng trực tuyến và đảm bảo rằng phiên bản mới nhất luôn được sử dụng – được quản lý từ một điểm trung tâm và dưới kiểm soát của bạn.