Bảo vệ các Khóa đào tạo với Giải pháp an ninh tài liệu PDF
Các Khóa đào tạo thường rất tốn kém để tạo ra và cập nhật. Chúng thường chứa các thông tin hoặc các phương pháp độc quyền. Chúng luôn chứa các kinh nghiệm của người đào tạo, những người có chuyên môn để trình bày các thông tin phức tạp bằng nhiều cách khác nhau để người học dễ dàng tiếp thu và hiểu được vấn đề nhanh chóng. “Going Digital” với các Khóa đào tạo không phải là một vấn đề khó khăn về mặt kỹ thuật nữa. Các trang trình bày có thể được chuyển đổi sang định dạng PDF, và người thuyết trình và các ghi chú về khóa học cũng có thể được chuyển đổi sang định dạng đó ngay lập tức. Nhưng các Khóa đào tạo không chỉ là một tài liệu độc lập, nó là tập hợp của rất nhiều tài liệu. Và mỗi tài liệu đều có các quyền kiểm soát cần thiết khác nhau.
Mỗi tài liệu đào tạo hoàn chỉnh có thể được chỉ định cho một ấn phẩm, nhưng đồng thời các kiểm soát mỗi tài liệu có thể khác nhau. Điều này đơn giản hóa việc quản lý nhà cung cấp bởi vì họ chỉ phân bổ quyền truy cập vào các ấn phẩm (khóa học) cho sinh viên hoặc giảng viên, và giải pháp quản lý quyền số của chúng tôi sẽ quản lý ấn phẩm còn lại. Và người đào tạo có thể cho phép người dùng in tài liệu có hoặc không có watermarks, vì vậy các khóa đào tạo có thể không cần bảo vệ bằng watermak, những các bản sao chép thì có bởi vì không ai muốn tên của mình có trên các tài liệu trái phép.
Giải pháp quản lý quyền số cũng ngăn chặn việc sao chép tài liệu dưới nhiều hình thức. Chúng có sẵn việc thiết lập ngày xem và ngừng xem tài liệu mà các khóa đào tạo chỉ có thể được sử dụng bởi người dùng trong một thời gian dài. Ngoài ra, người đào tạo có thể ngừng quyền truy cập của người dùng nếu họ có những hành vi sai trái hoặc cố gắng truy cập vào các thiết bị trái phép hoặc in các bản sao chép.