Thư viện số ? Xây dựng thư viện số xây dựng một sở thư viện hay đơn giản chỉ hình thành một bộ phận công nghệ trong một sở? Đây điều chúng ta cần quán triệt trước khi bắt tay vào xây dựng thư viện số.

Xem toàn văn tại đây.