Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (Vietnam Journals Online – VJOL) là một cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực khoa học.

http://www.vjol.info

Xem danh sách đầy đủ tại đây.