image

Ngày đăng: 21/01/11

Bảo hành, bảo trì hệ thống số hoá Kirtas

Giới hạn của bảo hành TED sẽ tiến hành bảo hành phần cứng và phần mềm cho hệ thống số …