RapidILL là một hệ thống chia sẻ tài nguyên linh hoạt và định hướng cộng đồng người dùng được thiết kế phục vụ cho các giao dịch mượn liên thư viện viện hiệu quả và nhanh chóng. Bằng việc tập trung vào tích kiệm thời gian cho cán bộ thư viện, Rapill ILL cung cấp những công cụ để tự động hóa luồng công việc của họ, cũng như thúc đẩy khả năng chia sẻ và cung cấp dịch vụ chuyển giao tài liệu ngang hàng cho các bộ sựu tập hiện có của thư viện.

 

Icon

Một trải nghiệm linh hoạt và mạnh mẽ cho chia sẻ tài nguyên

RapidILL đã là một hệ thống được phát triển bởi chính cán bộ thư viện dành cho các thư viện đại học và nghiên cứu. Mục tiêu chính của nó là cung cấp những công cụ và luồng công việc hiệu quả nhằm nâng cao khả năng cung cấp tài liệu đọc cho bạn đọc của thư viện.

Icon

Tích hợp chặt chẽ vào luồng công việc hiện có của thư viện

RapidILL cùng tồn tại và làm tăng năng lực của hệ thống quản lý mượn liên thư viện nội bộ của thư viện bằng vận hành một cách trong suốt phía sau. Bạn đọc của thư viện sẽ nhận được tài liệu đã yêu cầu nhanh hơn bằng việc sử dụng một cơ chế yêu cầu tài liệu tương tự như họ đã quen thuộc với.

Icon

Sử dụng hiệu quả hơn bộ sưu tập của thư viện

Sử dụng hệ thống RapidILL để đơn giản hóa thao tác vận hành chuyển giao tài liệu nội bộ. Các tùy chọn vốn tư liệu của RapidILL cung cấp nhiều cách để trình bày bộ sưu tập của thư viện với thư viện đối tác, hay thành viên.

Icon

Cung cấp giải pháp cho sự cộng tác trong mượn liện thư viện

RapidILL được thiết kế để tối đa hóa sự tham của người dùng trong việc chia sẻ tài nguyên giữa các thư viện và liên minh chia sẻ, hoặc nhóm thư viện. Hệ thống RapidILL hỗ trợ cả các thỏa thuận chia sẻ tài nguyên ưu tiên và phân cấp nhằm đảm bảo thư viện vận hành hiệu quả với các đối tác chủ chốt.

Đặc Điểm Nổi Bật

Rss image

Thời gian quay vòng

Nhận yêu các yêu cầu bài báo và chương sách ít hơn 24 giờ

Rss image

Phân luồng yêu cầu thông minh

Khả năng phân luồng yêu cầu linh hoạt sử dụng một thuật toán cho phép hiểu biết về phân cấp số lượng yêu cầu và múi giờ

Rss image

Quy trình được hợp lý hóa hơn

Quy trình được tự động hóa cho phép giảm tối thiểu thời gian của cán bộ thư viện đối với việc quản lý các yêu cầu tài liệu

Rss image

Tùy chọn chuyển giao tài liệu

Dịch vụ chuyển giao RapidX hỗ trợ tất các giao thức mượn liện thư viện (ILL protocols) và tạo thuận lợi cho việc truyền dữ liệu giữa các thư viện sử dụng các ứng dụng quản lý khác nhau

Rss image

Chia sẻ ngang hàng

Cấu trúc gắn kết và khả năng cấu hình mức độ ưu tiên cho phép nâng cao các thỏa thuận chia sẻ tài nguyên giữa các đối tác và liên minh thư viện

Rss image

Dịch vụ khách hàng

Một hệ thống dẫn đầu ngành cho phép hỗ trợ và duy trì mức độ năng suất cao

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI