Bạn đang ở đây: Giải pháp quản lý thư viện Phó khoa Dịch vụ Kiến Thức và Giám đốc Công nghệ Đại học Oklahoma nói về lợi ích của Primo

Phó khoa Dịch vụ Kiến Thức và Giám đốc Công nghệ Đại học Oklahoma nói về lợi ích của Primo

Carl Grant, Phó khoa Dịch vụ Kiến Thức (Knowledge Services) Giám đốc Công nghệ (CTO - Chief Technology Officer), tại Đại học Oklahoma (University of Oklahomanói về lợi ích của sử dụng Primo chia sẻ những thực hành tốt nhất từ trải nghiệm của chính mình về hệ thống này. Trong những chủ đề được thảo luận, Carl thảo luận những thành công trong việc tăng mức độ tham gia của người dùng tin với dịch vụ của thư viện.